Waterinfiltratie werkt goed in Driebruggen

Waterinfiltratie werkt goed in Driebruggen

Waterinfiltratie en dynamisch peilbeheer werken goed in de polder Lange Weide bij Driebruggen. Dat is één van de conclusies uit de tussenevaluatie van het project ‘Toekomstbestendige polder Lange Weide’. In  bijna de hele polder is waterinfiltratie aangelegd om de bodemdaling te remmen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In drogere perioden wordt aangestuurd op een iets hoger waterpeil. In een nattere perioden komt het waterpeil lager te staan. De agrariërs ervaren geen langer maai- en weideseizoen. De grasgroei lijkt in droge perioden iets hoger op percelen met een waterinfiltratiesysteem. Op de lager gelegen percelen is er sneller wateroverlast, vertrapping van greppels en plasvorming als er veel neerslag valt.

0 Shares