Provincie Utrecht wil hoger grondwaterpeil

Provincie Utrecht wil hoger grondwaterpeil

Het provinciebestuur van Utrecht heeft het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie vastgesteld. Het programma laat zien welke concrete projecten en gebiedsprocessen de provincie, samen met de gebiedspartners, de komende twee jaar uitvoert om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems te verminderen.

Het uitvoeringsprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met de waterschappen. De provincie Utrecht bestaat voor ongeveer een derde uit veengrond. Als veen met zuurstof in aanraking komt, breekt het langzaam af. Bij dit proces, dat oxidatie wordt genoemd, daalt de bodem op veel plaatsen twee tot tien millimeter per jaar en komen ongewenste broeikasgassen vrij.

Het doel is in 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit de Utrechtse veenbodems met ongeveer de helft te verminderen en de bodemdaling te remmen. Zo dragen de Utrechtse Veenweiden bij aan de doelstellingen van het landelijke Klimaatakkoord uit 2019.

0 Shares