Privacyverklaring-oud

Stichting Lokale Omroep Woerden (SLOW), verder genoemd RPL Woerden, gevestigd aan Rubensstraat 1,
3443 GE Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Rubensstraat 1
3443 GE Woerden
0348-424141
https://rplwoerden.nl
De secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Lokale Omroep Woerden (SLOW).
Hij/zij is te bereiken via secretaris@rplwoerden.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:
RPL Woerden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Van iedere bezoeker van de website wordt het IP-adres geregistreerd; dit wordt geregistreerd om het
aantal (unieke) bezoekers per maand te bepalen. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan personen
● Lijst met naam en e-mailadres van abonnees op de nieuwsbrieven


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@rplwoerden.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
RPL Woerden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● het bijhouden van de bezoekersaantallen van onze website
● Verzenden van onze nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van nieuws en wijzigingen mbt onze
uitzendingen.

Wij verwerken persoonsgegevens om de taken van een publieke lokale omroep uit te voeren. De wettelijke
grondslag hiervoor is uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens dan wel om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
RPL Woerden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
categorieën van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens nieuwsbrief abonnees: worden verwijderd direct na opzegging
  • IP-adressen van bezoekers van de website: maximaal 13 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
RPL Woerden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RPL Woerden blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken we gebruik van partners die aan de AVG-voorschriften
voldoen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
RPL Woerden gebruikt geen technische en functionele cookies.
Van iedere bezoeker van de website wordt het IP-adres geregistreerd; dit wordt geregistreerd om het aantal
(unieke) bezoekers per maand te bepalen. Deze informatie wordt niet gekoppeld aan personen.
Privacyverklaring RPL Woerden 3 7 juni 2018


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door RPL Woerden en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar secretaris@rplwoerden.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
RPL Woerden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
RPL Woerden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze secretaris via secretaris@rplwoerden.nl