Locaties voor wonen en werken bekend

Locaties voor wonen en werken bekend

De provincie Utrecht heeft in overleg met de gemeenten en regio’s afspraken gemaakt over woningbouw en bedrijventerreinen. De samenwerking zorgt ervoor dat bouwplannen sneller kunnen worden uitgevoerd. De plannen staan beschreven in het Ontwerp provinciaal programma wonen en werken dat vanaf 1 juni zes weken lang ter inzage ligt. Provincie Utrecht telt drie regio’s: regio U16, regio Amersfoort en het Utrechtse deel van regio Foodvalley. Per regio is een programma opgesteld waarin beschreven staat welke gemeenten hoeveel gaan bouwen. Alle regio’s streven naar tenminste 50 procent sociaal en middeldure bouw.
Voor bedrijventerrein wordt ingezet op intensiever gebruik van bestaande terreinen en verduurzaming. In september stellen GS het provinciaal programma definitief vast.

0 Shares