Klimaatonderlegger voor ruimtelijke plannen

Klimaatonderlegger voor ruimtelijke plannen

De provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse waterschappen hebben samen een klimaatonderlegger ontwikkeld. Dat is een set kaarten die op basis van de meest recente kennis inzicht verschaft in de uitdagingen die water, bodem en klimaat meegeven voor bebouwing, landbouw en natuur. Aan de basis ligt een set kaarten die klimaateffecten weergeeft tot de eeuwwisseling ten aanzien van verzilting, verdroging, hitte, bodemdaling, wateroverlast en waterveiligheid. De klimaatonderlegger zal benut worden in allerlei lopende en nog te starten processen met een ruimtelijke component, zoals de woningbouwopgave.

0 Shares