Coalitie Woerden

Coalitieakkoord in Woerden: veel woningbouw en stevige inzet op verduurzaming (ook met windturbines)

Coalitie Woerden

Coalitieakkoord in Woerden: veel woningbouw en stevige inzet op verduurzaming (ook met windturbines)

In Woerden hebben het CDA, Lijst van der Does, Progressief Woerden en ChristenUnie-SGP het concept van hun bestuursakkoord gepresenteerd. De doelstellingen voor de woningbouw zijn ambitieus, net als de wens om in 2030 meer dan de helft van het energiegebruik duurzaam op te wekken. Ook wil de coalitie investeren in voorzieningen in de wijken en dorpen van de gemeente.

Bouwen

Per jaar moeten er drie- tot vierhonderd woningen worden gebouwd in de gemeente. Die woningen moeten meer betaalbaar worden en het aandeel sociale huurwoningen gaat omhoog van 20 naar 25 procent. In de kernen Harmelen, Kamerik en Zegveld worden de mogelijkheden onderzocht om kleinschalig te bouwen. De coalitie wil ook extra bedrijfsruimte aanleggen, waarover eerder een besluit was genomen.

Het nieuwe college is daarnaast van plan om verder te gaan met de plannen voor de aanleg van de Rembrandtbrug. Deze brug moet Woerden-West ontlasten van de grote verkeersstroom die daar elke dag door de wijk gaat. Het college wil wel wachten met de aanleg totdat de bouwprijzen zijn gestabiliseerd.

Eerder was de gemeente Woerden samen met de provincie een toekomstverkenning gestart naar de Harmelerwaard, het gebied tussen Harmelen en Utrecht. Glastuinbouwers maken zich zorgen over hun bedrijfsvoering en omdat er lastig uitgebreid kan worden, of verduurzaamd, overwegen tuinders te vertrekken. Om te kijken wat er met het gebied moet gebeuren de komende jaren, gaat Woerden verder met die toekomstverkenning. De insteek van de coalitie is om er een ‘blijvende groene buffer’ te realiseren.

Duurzame energie

Eerder koos Woerden ervoor om energie op te wekken met zon én wind. Hoewel Lijst van der Does tegen windturbines ageerde, staat er in het coalitieakkoord dat er de komende tijd actief wordt gezocht naar potentiële windmolenlocaties. Polder Reijerscop en de Barhoutswaarder zijn twee locaties die getoetst gaan worden. Op basis van de uitkomsten moet het college met een voorstel komen richting de raad, die tijdens deze raadsperiode hier een besluit over moeten nemen.

De partijen hebben afgesproken om op onder meer dit onderwerp zelfstandig te stemmen in de toekomst.

Voorzieningen in de wijken en onderhoud buitenruimte

De coalitie trekt de komende jaren extra geld uit voor het onderhoud van wegen, pleinen en parken. De buitenruimte moet groener worden en er komt een stadsecoloog die gaat helpen bij het versterken van de flora en fauna. Om dit te kunnen bekostigen wordt de openbare ruimte soberder onderhouden.

Wat de coalitie belangrijk vindt, is dat er meer samen moet worden gewerkt met de inwoners. Dorps- en wijkplatformen krijgen daar een belangrijke rol in. De coalitie wil graag zien dat er agenda’s komen waarin opgaven staan per dorpskern of gebied. Daarnaast willen de partijen besluiten nemen over bijvoorbeeld de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld, de plannen voor woningen in Harmelen en versterking van de voorzieningen in Staatsliedenkwartier, Molenvliet en Schilderskwartier.

Inkomenstoets voor huishoudelijke hulp

Een opmerkelijke stap is de inkomenstoets voor huishoudelijke hulp die de partijen in willen voeren. De kostenposten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lopen dusdanig uit de hand dat de gemeente doormiddel van een inkomenstoets hoopt wat meer grip op de kosten te krijgen.

Wettelijk gezien mag dit niet meer sinds begin 2019 het abonnementstarief is ingevoerd. Afgelopen februari debatteerde de raad nog over deze kwestie en werd een raadsvoorstel om de toets in te voeren, verworpen. Onder meer leden van het CDA en ChristenUnie-SGP stemden tegen het voorstel. Toch willen de coalitiepartijen er nu opnieuw naar kijken.

Er zijn ook andere gemeenten in Nederland die, ondanks dat de minister dat niet wil, toch een inkomenstoets invoeren. In onze provincie is Leusden een van die gemeenten.

Wethouders

Woerden gaat de komende raadsperiode in met vijf wethouders in plaats van vier. Bekenden zijn wethouders Arjan Noorthoek (CDA) en Ad de Regt (Lijst van der Does). Nieuw in het college komen Jelmer Vierstra (Progressief Woerden), Jacques Rozendaal (ChristenUnie/SGP) en Mariëtte Pennarts-Pouw, die niet aan een Woerdense partij verbonden is. Ze is oud-gedeputeerde van de provincie Utrecht en lid van de landelijke partij GroenLinks.

Het betreft een concept bestuursakkoord waar op 23 juni in de raad over wordt gedebatteerd. Daarna wordt het officieel vastgesteld en gaat het nieuwe college aan de slag. Verschillende oppositiepartijen hebben al te kennen gegeven dat ze op het akkoord gaan reageren.

Dit artikel is gemaakt in samenwerking met RTV Utrecht.

0 Shares