stichtse rijnlanden

Beleidsnota peilbeheer 2019

stichtse rijnlanden

Beleidsnota peilbeheer 2019

Vorige week heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de beleidsnota gepubliceerd voor het peilbeheer. De vorige beleidsnota stamde uit 2011.

Omdat er behoefte is aan nieuw beleid rondom peilbeheer is deze beleidsnota geactualiseerd. Een van de doelen van het waterschap is dat de bodemdaling vermindert met 50% in 2030.

Om dit doel te bereiken, met name in het veenweidegebied waar ook Woerden in ligt, is samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Het waterschap geeft invulling aan deze samenwerking door pilots bij agrariërs te ondersteunen en in te spelen op nieuwe initiatieven.

Nieuwe onderbemalingen staat het waterschap niet meer toe. Ook zal het geen nieuwe hoogwatervoorzieningen meer aanleggen. Als de drooglegging in de onderbemaling voldoende is voor het kritische bodemtype ter plekke, dan wordt de onderbemaling in het eerstvolgende peilbesluit niet meer vergund.

Voor de overige onderbemalingen in het veenweidegebied wordt naar een alternatief gezocht voor de huidige vorm van de onderbemalingen. Hierbij worden de eigenaren van een onderbemaling actief benaderd en worden remmende maatregelen tegen bodemdaling gestimuleerd.

Foto: De Stichtse Rijnlanden

2 Shares